Op het gebruik van de website van eSKa zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door u toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van eSKa stemt u in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

De informatie op deze website wordt door eSKa met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. eSKa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie, uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website dan wel virussen die via of door de website worden verspreid.

De website van eSKa bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door eSKa worden beheerd. Deze zijn door eSKa te goeder trouw geselecteerd en opgenomen ter informatie van de gebruikers van haar website. eSKa geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

eSKa kan niet garanderen dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij eSKa en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van eSKa niet toegestaan.

Privacy beleid

Algemeen
Het privacy beleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die via de website aan eSKa worden verschaft.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken u om ons privacy beleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacy beleid.

Registratie persoonsgegevens

eSKa neemt uw persoonsgegevens op in een elektronisch bestand. Bij alleen het gebruik van onze website worden, buiten het IP adres, geen persoonsgegevens verzameld. Wij zijn dan ook op geen enkele wijze in staat om uw identiteit vast te stellen als u slechts onze website bezoekt. In de volgende situaties registreren wij uw persoonsgegevens;

Bij aanmelding als gebruiker van de website/ het aanmaken van een account op de website.
Bij het vragen van een offerte of het doen van een aankoop bij eSKa.
Bij het verlenen van service en/of garantie.
Bij aanmelding voor marketinguitingen en/of nieuwsbrieven.
Bij het invullen van bestelformulieren of informatieformulieren op de website.

Daarbij kunnen wij u onder meer de volgende informatie vragen;

Naam, geslacht, adres, geboortedatum, en contactgegevens zoals telefoonnummer en/of e-mail adres.
Datum/tijdstip wanneer u de producten en diensten geleverd wilt hebben.
Gegevens over uw functie en dienstverband.
Gegevens over uw maten, specifiek voor kleding, schoenen en PBM
Uw bankrekeningnummer.


Gebruik van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door eSKa gebruikt om een opdracht uit te voeren, u te informeren over de status van uw opdracht, voor het meten van de klanttevredenheid, om door u gestelde vragen te beantwoorden, om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen en voor het versturen van nieuwsbrieven. Dit kan zowel elektronisch als per post plaatsvinden. Indien u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van eSKa dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan onze klantenservice. Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren. eSKa zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Inzien en wijzigen van uw gegevens
U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die eSKa over u verzamelt door een schriftelijk verzoek hiertoe aan de Afdeling Klantenservice van eSKa te richten. Wij zullen u dan binnen vier weken een overzicht verstrekken van de bij eSKa geregistreerde gegevens. eSKa kan hiervoor betaling van de wettelijke vergoeding verlangen. Indien uw gegevens onvolledig of niet juist zijn dan kunt u dit eveneens schriftelijk kenbaar maken. Daarnaast kunt u te allen tijde uw gegevens inzien en wijzigen door in te loggen bij “Mijn gegevens” op onze website.

Cookies

Het plaatsen en gebruiken van cookies is een manier om informatie te verzamelen en te gebruiken. Het maakt het gebruik van onze website gemakkelijker voor u. Cookies worden op de website gebruikt voor de volgende doeleinden:

Uw favoriete artikelen en uw winkelwagen worden bewaard. Ook als u de website afsluit.
U blijft automatisch ingelogd als u op de website heeft aangeven dat u dit wilt. Ook als u de website afsluit.
Het op anonieme wijze verzamelen van gegevens over het bezoek en het gebruik van de website.
Wij kunnen u gericht voorzien van informatie, aanbiedingen en acties die u mogelijk aanspreken, op basis van de onderdelen van de website die u heeft bezocht of activiteiten die u heeft ondernomen.


Alle informatie die wij verzamelen wordt slechts gebruikt voor het anoniem verzamelen van gegevens over het bezoek en het gebruik van onze website. Deze informatie wordt gebruikt om onze website steeds verder te verbeteren en zal niet met derden worden gedeeld. Indien u onze website dertig dagen aaneengesloten niet bezocht heeft worden de door onze website geplaatste cookies automatisch verwijderd. De meeste browserprogramma’s accepteren cookies automatisch. Toch kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies worden geweigerd. Ook zonder cookie kunt u gebruik maken van onze website. Zij het dat een aantal functionaliteiten mogelijk niet zullen werken. Contactadres Alle schriftelijke vragen of opmerkingen over ons privacy beleid en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan: eSKa Filtertechniek B.V.